This is the Interactive Data View of the Inline XBRL Document
Download Complete Data to Excel
iris-20180930.htm
419.44221.92 540735in-bse-fin:ReportableSegments1Member2017-04-012017-09-30540735in-bse-fin:ReportableSegments2Member2017-04-012017-09-30540735in-bse-fin:ReportableSegments3Member2017-04-012017-09-305407352017-04-012017-09-30540735in-bse-fin:ReportableSegments4Member2017-04-012017-09-305407352017-09-305407352018-03-315407352017-10-012018-03-315407352017-04-012018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments1Member2017-10-012018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments2Member2017-10-012018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments3Member2017-10-012018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments4Member2017-10-012018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments1Member2017-04-012018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments2Member2017-04-012018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments3Member2017-04-012018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments4Member2017-04-012018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments1Member2018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments2Member2018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments3Member2018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments4Member2018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments1Member2017-09-30540735in-bse-fin:ReportableSegments2Member2017-09-30540735in-bse-fin:ReportableSegments3Member2017-09-30540735in-bse-fin:ReportableSegments4Member2017-09-305407352018-04-012018-09-305407352018-09-30540735in-bse-fin:ReportableSegments1Member2018-04-012018-09-30540735in-bse-fin:ReportableSegments2Member2018-04-012018-09-30540735in-bse-fin:ReportableSegments3Member2018-04-012018-09-30540735in-bse-fin:ReportableSegments4Member2018-04-012018-09-30540735in-bse-fin:ReportableSegments1Member2018-09-30540735in-bse-fin:ReportableSegments2Member2018-09-30540735in-bse-fin:ReportableSegments3Member2018-09-30540735in-bse-fin:ReportableSegments4Member2018-09-30iso4217:INRiso4217:INRxbrli:shares
Graphics

IRIS Business Services Limited

३० सप्टेंबर, २०१८ रोजी संपलेल्या सहामाहीसाठीच्या अलेखापरीक्षित स्वतंत्र आर्थिक निष्कर्षांचे विवरण

(रु. लाखांमध्ये, भाग माहिती वगळता)


३० सप्टेंबर २०१८

रोजी संपलेले
अर्धवर्ष

३१ मार्च २०१८

रोजी संपलेले
अर्धवर्ष

३० सप्टेंबर २०१७

रोजी संपलेले
अर्धवर्ष

   ३१ मार्च २०१८

रोजी संपलेले 
वर्ष

तपशील (अलेखापरीक्षित) (लेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) (लेखापरीक्षित)
           
I. परिचालनांपासूनचा महसूल 1,746.14 2,247.19 1,243.58 3,490.77
II. इतर उत्पन्न 94.93 36.16 6.10 42.26
III. एकूण उत्पन्न  (I + II) 1,841.08 2,283.35 1,249.68 3,533.03
IV. खर्च:        
  कर्मचारी लाभ खर्च 1,141.73 996.76 892.34 1,889.10
  अर्थपुरवठा खर्च 81.70 97.65 101.45 199.10
  घसारा आणि कर्जफेडीच्या तरतुदीचा खर्च 234.29 228.78 220.00 448.78
  इतर खर्च 809.48 940.66 582.02 1,522.68
  एकूण खर्च 2,267.20 2,263.85 1,795.81 4,059.66
           
V.

सामान्य कृतींमधून नफा; अपवादात्मक व असामान्य बाबींपूर्वी आणि करपूर्व (III-IV)

(426.12) 19.50 (546.13)
(526.63)
VI. अपवादात्मक खर्च / (उत्पन्न) - 5.41 - 5.41 
VII.

सामान्य कृतींमधून नफा; असामान्य बाबींपूर्वी आणि करपूर्व (V - VI)

(426.12) (14.10) (546.13) (532.03)
VIII. असामान्य बाबी - - - - 
IX.

सामान्य कृतींमधून करपूर्व नफा; (VII- VIII)

(426.12) 14.10 (546.13) (532.03)
X कर खर्च:        
  (1विद्यमान कर - - - - 
  (2विस्थगित कर (6.76) (46.20) 3.46 (42.74)
  (3मागील वर्षांचा कर खर्च / (उत्पन्न) 27.26 - - - 

       
XI

या कालावधीसाठी चालू परिचालनांमधून नफा/(तोटा)  (IX-X)

(446.62) 60.30 (549.59) (489.30)
XII बंद होणाऱ्या परिचालनांमधून नफा/(तोटा) - - - -
XIII बंद होणाऱ्या परिचालनांचा कर खर्च - - - -
           
 XIV बंद होणाऱ्या परिचालनांमधून नफा/(तोटा) (कर पश्चात) (XII-XIII) - - - -
XV या कालावधीसाठी नफा/(तोटा)  (XI + XIV) (446.62) 60.30 (549.59) (489.30)
XVI प्रति समभाग मिळकती:        
  (1मूलभूत (2.12) 0.37 (3.96) (3.01)
  (2विरलीकृत (2.12) 0.37 (3.96) (3.01)


For IRIS Business Services Limited    
Graphics Graphics
 Graphics
K Balachandran    
Whole Time Director & CFO     
DIN: 00080055    
Date: November 03, 2018    T-231, Tower 2, 3rd Floor, International Infotech Park, Vashi Station, Vashi, Thane - 400 703, Maharashtra, India.

Tel. : +91 22 6723 1000 Fax: +91 22 2781 4434 E-mail: contact@irisindia.net. CIN : U72900MH2000PLC128943

Graphics

IRIS Business Services Limited

मालमत्ता आणि दायित्वे यांचे अलेखापरीक्षित स्वतंत्र विवरण

(रु. लाखांमध्ये)

  ३० सप्टेंबर २०१८

३१ मार्च २०१

तपशील रोजीनुसार रोजीनुसार
  (अलेखापरीक्षित) (लेखापरीक्षित)
I. समभाग भांडवल आणि दायित्वे    
1 भागधारकांचे निधी    
  (अ) भाग भांडवल 1,887.92 1,887.92
  (ब) राखीव निधी आणि आधिक्य 828.74 1,262.07
2 भागांसाठीचे अर्ज वाटपाचे प्रलंबित पैसे - -
3 अप्रलित(गैर-चालू) दायित्वे    
  (अ) दीर्घकालीन कर्जे 573.89 687.82
  (ब) विस्थगित कर दायित्वे (नक्त) - 6.76
4 प्रलित(चालू) दायित्वे    
  (अ) लघुकालीन कर्जे 575.20 676.05
  (ब) व्यापारातील देयके    
  (i)  सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना देय 10.53 17.99
  (ii)  इतरांना देय 211.39 401.45
  (क) इतर प्रलित(चालू) दायित्वे 985.12 970.19
  (ड) लघुकालीन तरतुदी 1,489.26 1,585.55
  एकूण 6,562.04 7,495.79
II. मालमत्ता      
  अप्रलित(गैर-चालू) मालमत्ता    
1 (अ) मालमत्ता, संयंत्र आणि उपकरणे     
  (i) मूर्त मालमत्ता 997.72 1,012.55
  (ii) अमूर्त मालमत्ता 765.77 867.78
  (iii) भांडवल काम प्रगतीपथावर  - -
  (iv) विकासांतर्गत अमूर्त मालमत्ता 1,660.06 1,732.93
  (ब) अप्रलित(गैर-चालू) गुंतवणुका 116.74 116.74
  (क) दीर्घकालीन कर्जे आणि अग्रिमे 4.74 4.74
  (ड) इतर अप्रलित(गैर-चालू) मालमत्ता - 67.77
2 प्रलित(चालू) मालमत्ता    
  (अ) व्यापारातून प्राप्य 1,147.07 1,334.72
  (ब) रोख आणि रोखस्वरूप 781.75 825.76
  (क) लघुकालीन कर्जे आणि अग्रिमे 21.65 69.65
  (ड) इतर प्रलित(चालू) मालमत्ता 1,066.52 1,463.15
  एकूण 6,562.04 7,495.79
For IRIS Business Services Limited    
Graphics Graphics
 Graphics
K Balachandran    
Whole Time Director & CFO     
DIN: 00080055    
Date: November 03, 2018    

T-231, Tower 2, 3rd Floor, International Infotech Park, Vashi Station, Vashi, Thane - 400 703, Maharashtra, India.

Tel. : +91 22 6723 1000 Fax: +91 22 2781 4434 E-mail: contact@irisindia.net. CIN : U72900MH2000PLC128943

Graphics

IRIS Business Services Limited

अलेखापरीक्षित स्वतंत्र विभागवार महसूल, निष्कर्ष आणि मालमत्ता दायित्वे

 
  ३० सप्टेंबर २०१८
रोजी संपलेले

३१ मार्च २०१८  

रोजी संपलेले

३० सप्टेंबर २०१
रोजी संपलेले
३१ मार्च २०१८
रोजी संपलेले
   अर्धवर्ष अर्धवर्ष अर्धवर्ष

वर्ष

तपशील (अलेखापरीक्षित) (लेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) (लेखापरीक्षित)
1खंड महसूल        
(अ) खंडCollect 910.71 1,428.79 762.43 2,191.22
(ब) खंडCreate 717.30 702.36 374.03 1,076.39
(क) खंडConsume 118.13 116.05 107.11 223.16
वजा: आंतरखंडीय महसूल - - - -
परिचालनांमधून नक्त विक्री/ उत्पन्न 1,746.14 2,247.19 1,243.58 3,490.77

2प्रत्येक खंडामधून करपूर्व आणि व्याजपूर्व खंड निष्कर्ष (नफा)(+)/
तोटा (-)

       
(अ) खंड – Collect 57.79 381.72 42.48 424.21
(ब) खंड – Create (239.92) (52.16) (266.64) (318.79)
(क) खंड – Consume (22.93) (25.20) (6.64) (31.84)
(ड) वाटप न केलेले 94.93 36.16 6.10 42.26
एकूण (110.13) 340.53 (224.69) 115.84
वजा: i) व्याज 81.70 97.65 101.45 199.10

ii) अविनियोज्य उत्पन्न वगळून इतर अविनियोज्य खर्च

234.29 228.78 220.00 448.78
एकूण करपूर्व नफा (426.12) 14.10 (546.13) (532.03)
3खंड मालमत्ता        
(अ) खंड – Collect 750.27 875.81 423.55 875.81
(ब) खंड – Create 362.75 492.98 178.42 492.98
(क) खंड – Consume 1,694.11 1,698.86 1,666.95 1,698.86
(ड) वाटप न केलेले 3,754.90 4,428.15 3,926.41 4,428.15
एकूण मालमत्ता 6,562.04 7,495.79 6,195.33 7,495.79
4खंड दायित्वे        
(अ) खंड – Collect 68.99 200.95 51.78 200.95
(ब) खंड – Create 32.73 71.14 27.18 71.14
(क) खंड – Consume - 17.71 1.05 17.71
(ड) वाटप न केलेले 3,743.66 4,056.01 4,648.80 4,056.01
एकूण दायित्वे 3,845.38 4,345.81 4,728.81 4,345.81
उपयोजित भांडवल 2,716.66 3,149.99 1,466.51 3,149.99


For IRIS Business Services Limited    
Graphics Graphics
 Graphics
K Balachandran    
Whole Time Director & CFO     
DIN: 00080055    
Date: November 03, 2018    

T-231, Tower 2, 3rd Floor, International Infotech Park, Vashi Station, Vashi, Thane - 400 703, Maharashtra, India.

Tel. : +91 22 6723 1000 Fax: +91 22 2781 4434 E-mail: contact@irisindia.net. CIN : U72900MH2000PLC128943


Please click on highlighted values in the document to see details in the pane below. To view details of multiple values use 'Ctrl+Click' or 'Drag and select'.
 
These are values which are either not directly reported in the results or are derived from certain disclosures.