This is the Interactive Data View of the Inline XBRL Document
Download Complete Data to Excel
iris-20180930.htm
380.17143.34 5407352017-04-012017-09-30540735in-bse-fin:ReportableSegments1Member2017-04-012017-09-30540735in-bse-fin:ReportableSegments2Member2017-04-012017-09-30540735in-bse-fin:ReportableSegments3Member2017-04-012017-09-30540735in-bse-fin:ReportableSegments4Member2017-04-012017-09-305407352017-09-305407352017-10-012018-03-315407352017-04-012018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments1Member2017-04-012018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments2Member2017-04-012018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments3Member2017-04-012018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments4Member2017-04-012018-03-315407352018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments1Member2017-10-012018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments2Member2017-10-012018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments3Member2017-10-012018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments4Member2017-10-012018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments1Member2018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments2Member2018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments3Member2018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments4Member2018-03-31540735in-bse-fin:ReportableSegments1Member2017-09-30540735in-bse-fin:ReportableSegments2Member2017-09-30540735in-bse-fin:ReportableSegments3Member2017-09-30540735in-bse-fin:ReportableSegments4Member2017-09-305407352018-04-012018-09-305407352018-09-30540735in-bse-fin:ReportableSegments1Member2018-04-012018-09-30540735in-bse-fin:ReportableSegments2Member2018-04-012018-09-30540735in-bse-fin:ReportableSegments3Member2018-04-012018-09-30540735in-bse-fin:ReportableSegments4Member2018-04-012018-09-30540735in-bse-fin:ReportableSegments1Member2018-09-30540735in-bse-fin:ReportableSegments2Member2018-09-30540735in-bse-fin:ReportableSegments3Member2018-09-30540735in-bse-fin:ReportableSegments4Member2018-09-30iso4217:INRiso4217:INRxbrli:shares
Graphics

IRIS Business Services Limited

समेकित अडिट नगरिएको 30 सितम्बर 2018 सम्मको आधा बर्षको  वित्तिय परिणामहरुको बयान।

(रु लाखमा प्रति शेयर आँकडा बाहेक)

  अर्ध वार्षिक अर्ध वार्षिक

अर्ध वार्षिक

वार्षिक


30-सितम्बर-18 31-मार्च-18 30-सितम्बर-17 31-मार्च-18
विवरण (लेखा परीक्षण 
नभएको)
(लेखा परीक्षण 
गरिएको
)
(लेखा परीक्षण 
नभएको)
(लेखा परीक्षण
गरिएको
)
            
I. कारोबारबाट आमदानी 1,746.14 2,246.87 1,248.27 3,495.14
II. अन्य आय 94.93 49.07 14.78 63.84
III. जम्मा आमदानी (I + II) 1,841.08 2,295.94 1,263.04 3,558.99
IV. खर्च:        
  कर्मचारी सुविधा खर्च 1,186.08 1,063.94 977.58 2,041.52
  वित्तीय खर्च 82.30 98.72 101.48 200.20
  ह्रासकट्टी तथा मूल्योत्कर्ष खर्च 234.37 228.63 220.24 448.87
  अन्य खर्च 748.09 923.86 503.46 1,427.32
  जम्मा खर्च 2,250.83 2,315.15 1,802.75 4,117.91
           
   V. विशेष तथा असाधारण वस्तु तथा कर नछुट्याइ साधारण गतिविधिहरूबाट नाफा (III-IV) (409.76) (19.21) (539.71) (558.92)
VI. विशेष खर्चहरू / (आयहरू) - - - -
VII. असाधारण वस्तु तथा कर नछुट्याइ साधारण गतिविधिहरूबाट नाफा (V - VI) (409.76) (19.21) (539.71) (558.92)
VIII. असाधारण वस्तुहरू - - - -
IX. कर नछुट्याइ साधारण गतिविधिहरूबाट नाफा (VII- VIII) (409.76) (19.21) (539.71) (558.92)
X कर खर्च:        
  (1) वर्तमान कर - - - -
  (2) स्थगित कर (6.76) (46.20) 3.46 (42.74)
  (3) पछिल्लो वर्षहरूको कर खर्च / (आय) 27.26 - - -
XI          

चलिरहेको कारोबारहरूबाट यस अवधिको नाफा (हानि) (IX-X)

(430.26) 26.99 (543.17)
(516.18)
XII बन्द भएको कारोबारहरूबाट नाफा/(हानि) - - - -
XIII बन्द भएको कारोबारहरूको कर खर्च - - - -
 XIV बन्द भएको कारोबारहरूबाट नाफा/(हानि) (कर काटेर) (XII-XIII) - - - -
XV यस अवधिको नाफा (हानि) (XI + XIV) (430.26) 26.99 (543.17) (516.18)
   

 

     
 XVI अल्पसंख्यक ब्याज धारकसँग सम्बन्धित

0.11

0.53 0.10 0.63
XVII मातृसंस्थासँग सम्बन्धित (430.36) 26.46 (543.27) (516.81)
XVIII प्रति शेयर आय:  (1) आधारभूत (2.04) 0.16 (3.91)
(3.18)
  (2) तरलिकृत (2.04) 0.16 (3.91) (3.18)


For IRIS Business Services Limited    
Graphics Graphics
 Graphics
K Balachandran    
Whole Time Director & CFO     
DIN: 00080055    
Date: November 03, 2018    T-231, Tower 2, 3rd Floor, International Infotech Park, Vashi Station, Vashi, Thane - 400 703, Maharashtra, India.

Tel. : +91 22 6723 1000 Fax: +91 22 2781 4434 E-mail: contact@irisindia.net. CIN : U72900MH2000PLC128943

Graphics

IRIS Business Services Limited

अडिट नगरिएको सम्पतिहरु र ऋणहरुको समेकित बयान।

(रु लाखमा)

  सम्म सम्म

30 सितम्बर 2018 31 मार्च  2018
विवरण (लेखा परीक्षण नभएको) (लेखा परीक्षण गरिएको)
I. धितो तथा दायित्वहरू    
1 शेयरधनिहरूको रकम    
  (a) शेयर पूञ्जि 1,887.92 1,887.92
  (b) सञ्चित तथा जगेडा 693.74 1,122.95
2 आवेदन गरिएको धन विचाराधीन बाँडलाई साझा गर - -
3 गैर-वर्तमान दायित्वहरू    
  (a) दीर्घकालीन कर्जाहरू 573.89 687.82
  (b) स्थगित कर दायित्वहरू (खुद) - 6.76
4 वर्तमान दायित्वहरू    
  (a) अल्पकालीन कर्जाहरू 575.20 676.05
  (b) व्यापारिक देयहरू    
  (i) सूक्ष्म उद्योग तथा साना उद्योगहरूमा बाँकी 10.53 17.99
  (ii) अरुलाई बाँकी 132.81 362.18
  (c) अन्य वर्तमान दायित्वहरू 1,040.06 1,021.69
  (d) अल्पकालीन व्यवस्थाहरू 1,482.36 1,563.61
  जम्मा 6,396.50 7,346.97
II. सम्पत्तिहरू      
  गैर-वर्तमान सम्पत्तिहरू    
1 (a)

सम्पति, कारखाना र उपकरण

   
  (i) दृश्य सम्पत्तिहरू 997.77 1,012.68
  (ii) अदृश्य सम्पत्तिहरू 765.77 867.78
  (iii) निर्माणाधिन कार्य - -
  (iv) विकास अवस्थाको अदृश्य सम्पत्ति 1,660.06 1,732.93
  (b) दीर्घकालीन ऋण तथा पेश्कीहरू 4.74 4.74
  (c) अन्य गैर-वर्तमान सम्पत्तिहरू - 67.77
2 वर्तमान सम्पत्तिहरू    
  (a) व्यापारिक प्राप्यहरू 1,147.07 1,334.72
  (b) नगद तथा नगद सरहहरू 788.20 835.07
  (c) अल्पकालीन ऋण तथा पेश्कीहरू 21.96 69.93
  (d) अन्य वर्तमान सम्पत्तिहरू 1,010.92 1,421.35
  जम्मा 6,396.50 7,346.97
           

 

For IRIS Business Services Limited    
Graphics Graphics
 Graphics
K Balachandran    
Whole Time Director & CFO     
DIN: 00080055    
Date: November 03, 2018    

  


T-231, Tower 2, 3rd Floor, International Infotech Park, Vashi Station, Vashi, Thane - 400 703, Maharashtra, India.

Tel. : +91 22 6723 1000 Fax: +91 22 2781 4434 E-mail: contact@irisindia.net. CIN : U72900MH2000PLC128943

Graphics

IRIS Business Services Limited

समष्टिकृत क्षेत्रगत आमदानी, परिणाम तथा लगाएको पूञ्जि

       

(रु लाखमा)

  

अर्ध वार्षिक

अर्ध वार्षिक

अर्ध वार्षिक

वार्षिक

  30-सितम्बर-18 31-मार्च-18 30-सितम्बर-17 31-मार्च-18
विवरण (लेखा परीक्षण नभएको)   (लेखा परीक्षण गरिएको)  (लेखा परीक्षण नभएको)   (लेखा परीक्षण गरिएको) 
1. क्षेत्रगत आमदानी        

(प्रत्येक क्षेत्रबाट खुद बिक्री/आय यो शीर्षक अन्तर्गत खुलाउनु पर्छ)

       
(a) क्षेत्रगतCollect 910.71 1,428.35 762.87 2,191.22
(b) क्षेत्रगतCreate 717.30 702.48 378.28 1,080.76
(c) क्षेत्रगतConsume 118.13 116.05 107.11 223.16
(d) नछुट्याएको - - - -
कट्टी: अन्तर क्षेत्रगत आमदानी - - - -
कारोबारहरूबाट खुद बिक्री/आय 1,746.14 2,246.87 1,248.27 3,495.14
2. कर नछुट्याइ क्षेत्रगत परिणाम (नाफा)(+)/ हानि (-)  प्रत्येक क्षेत्रको ब्याज)#        
(a) क्षेत्रगतCollect 64.43 332.11 40.45 372.56
(b) क्षेत्रगतCreate (230.20) (54.92) (266.10) (321.02)
(c) क्षेत्रगतConsume (22.93) (25.20) (6.64) (31.84)
(d) नछुट्याएको 94.93 62.36 6.90 69.25
जम्मा (93.77) 314.35 (225.39) 88.95
कट्टी: i) ब्याज** 81.70 97.62 101.48 199.10

ii) अन्य छुट्याउन नमिल्ने खर्च खुद छुट्याउन नमिल्ने आय

234.29 235.94 212.84 448.78
जम्मा नाफा कर नछुट्याइ (409.76) (19.21) (539.71) (558.92)
3. क्षेत्रगत सम्पत्ति        
(a) क्षेत्रगतCollect 692.07 1,195.55 420.59 1,195.55
(b) क्षेत्रगतCreate 372.16 1,318.17 205.95 1,318.17
(c) क्षेत्रगतConsume 1,694.11 1,701.20 1,666.95 1,701.20
(d) नछुट्याएको 3,638.16 3,132.05 3,799.97 3,132.05
जम्मा सम्पत्ति 6,396.50 7,346.97 6,093.46 7,346.97
4. क्षेत्रगत दायित्व        
(a) क्षेत्रगतCollect 38.56 247.56 44.40 247.56
(b) क्षेत्रगतCreate 23.27 83.84 42.33 83.84
(c) क्षेत्रगतConsume - 17.71 1.05 17.71
(d) नछुट्याएको 3,753.02 3,987.00 4,648.80 3,987.00
जम्मा दायित्व 3,814.85 4,336.10 4,736.58 4,336.10
लगाएको पूञ्जि 2,581.65 3,010.86 1,356.88 3,010.86

 

For IRIS Business Services Limited    
Graphics Graphics
 Graphics
K Balachandran    
Whole Time Director & CFO     
DIN: 00080055    
Date: November 03, 2018    

 


T-231, Tower 2, 3rd Floor, International Infotech Park, Vashi Station, Vashi, Thane - 400 703, Maharashtra, India.

Tel. : +91 22 6723 1000 Fax: +91 22 2781 4434 E-mail: contact@irisindia.net. CIN : U72900MH2000PLC128943


Please click on highlighted values in the document to see details in the pane below. To view details of multiple values use 'Ctrl+Click' or 'Drag and select'.
 
These are values which are either not directly reported in the results or are derived from certain disclosures.